ยินดีต้อนรับเช้าสู่เวบไซด์ที่น่าดูน่าชมที่สุด
   
  MayymatH010
  นวัตกรรม คืออะไร
 
     นวัตกรรม เป็นคำใหม่ในการศึกษาไทย เป็นศัพท์บัญญัติทางการศึกษา เดิมใช้คำว่า นวกรรม เป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษว่า Innovation เป็นคำมาจากภาษาลาตินว่า Innovare คำว่า Innovate แปลได้ว่า “ ทำใหม่, เปลี่ยนแปลงโดยนำสิ่งใหม่ๆเข้ามา ” คำว่า Innovation อาจจะแปลว่า “ การทำสิ่งใหม่ๆ, สิ่งใหม่ที่ทำขึ้นมา ” เดิมมีผู้บัญญัติศัพท์ นวกรรม ขึ้นมา เป็นคำบาลี สันสกฤต นว ( = ใหม่ ) + กรรม ( = การทำ, สิ่งที่ทำ ) รวมความแล้วแปลได้ว่า “ การทำใหม่, สิ่งที่ทำใหม่ ” ในภาษาบาลีมีคำว่า นวกมฺม อยู่แล้ว แปลว่า “ การก่อสร้าง, การซ่อมแซม, การสร้างใหม่ ” และภาษาสันสฤตมีคำว่า นวการฺมิก แปลว่า “ ผู้คุมงานก่อสร้าง, ช่างก่อสร้าง ” ศัพท์บัญญัติวิชาการศึกษา 
     คำว่า “ นวัตกรรม ” หมายถึง “ การนำสิ่งใหม่ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวิธีการที่ทำอยู่เดิม เพื่อให้ได้ใช้ผลดียิ่งขึ้น ” ไม่ว่ากิจการใดๆก็ตามเมื่อมีการนำเอาความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมหรือให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
     ทอมัส ฮิวซ์ ( Thomas Hughes ) ให้ความหมาย นวัตกรรม ว่า เป็นการนำวิธีการใหม่ๆ มาปฏิบัติหลังจากได้ผ่านการทดลองหรือได้รับการพัฒนามาเป็นขั้นๆแล้ว โดยเริ่มมาตั้งแต่การคิดค้น(Invention) การพัฒนา(Developmant) ซึ่งอาจเป็นไปในรูปของโครงการทดลองปฏิบัติก่อน(Pilot Project) แล้วจึงนำไปปฏิบัติจริงซึ่งมีความแตกต่างไปจากการปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมา
     มอร์ตัน ( Morton, J.A. ) ได้กล่าวในหนังสือ Organizing for innovation ว่า นวัตกรรม หมายถึง การทำให้ใหม่ขึ้นอีกครั้ง ซึ่งหมายถึง การปรับปรุงของเก่าและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ นวัตกรรม ไม่ใช่การขจัดหรือล้มล้างสิ่งเก่าให้หมดไป แต่เป็นการปรับปรุงเสริมแต่งและพัฒนาเพื่อความอยู่รอดของระบบ 
     ไชยยศ เรืองสุวรรณ ได้ให้ความหมาย นวัตกรรม ไว้ว่า หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิมโดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมาหรือมีการปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสมและสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการทดลอง พัฒนา จนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติทำให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
     จรูญ วงศ์สายัณห์ ได้กล่าวถึงความหมายของ นวัตกรรม ไว้ว่าแม้ในภาษาเอง ความหมายก็ต่างกันเป็น 2 ระดับ โดยทั่วไป นวัตกรรม หมายถึง ความพยายามใดๆ จะเป็นผลสำเร็จหรือไม่ มากน้อยเพียงใดก็ตามที่เป็นไปเพื่อนจะนำสิ่งใหม่ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ทำอยู่เดิมแล้ว กับอีกระดับหนึ่ง ซึ่งวงการวิทยาศาสตร์แห่งพฤติกรรมได้พยายามศึกษาถึงที่มา ลักษณะ กรรมวิธี และผลกระทบที่มีอยู่ต่อกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง 
     คำว่า นวัตกรรม มักจะหมายถึงสิ่งที่ได้นำความเปลี่ยนแปลงใหม่เข้ามาใช้ได้ผลสำเร็จและแผ่กว้างออกไป จนกลายเป็นการปฏิบัติอย่างธรรมดาสามัญ เช่น การปลูกฝีในวงการแพทย์ การทำเหล็กกล้าในวงการอุตสาหกรรม เป็นต้น 
     สรุป นวัตกรรม คือ ความคิดหรือการกระทำใหม่ๆที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ
 
  Today, there have been 1 visitors (7 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=