ยินดีต้อนรับเช้าสู่เวบไซด์ที่น่าดูน่าชมที่สุด
   
  MayymatH010
  บทบาทเทคโนโลยีกับการศึกษา
 
     1.เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม คือ เทคโนโลยีเกี่ยวกับการสื่อสารทางไกล โดยผ่านกระบวนการสื่อสารคมนาคมต่างๆ ได้แก่ โทรศัพท์ โทรเลข การสื่อสารผ่านระบบไมโครเวฟ การสื่อสารผ่านเส้นใยนำแสง การสื่อสารผ่านดาวเทียม วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ก็เป็นเทคโนโลยีคมนาคม เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมนี้จะทำให้เกิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้คอมพิวเตอร์เชื่อมโยงกัน ทำให้สามารถทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลรวมทั้งการส่งข้อมูลที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งได้โดยรวดเร็ว วิทยุกระจายเสียงหรือระบบวิทยุโรงเรียนที่ออกอากาศในปัจจุบันโดยกระทรวงศึกษาธิการ มีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบได้รับการศึกษาได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากวิทยุเป็นเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแพร่กระจายข่าวสารวิชาการต่างๆได้อย่างรวดเร็ว เข้าถึงได้มากที่สุด และไกลที่สุด โทรทัศน์เพื่อการศึกษา ในขณะที่การสื่อสารเจริญก้าวหน้าอย่างมาก ระบบโทรศัพท์ก็ได้เข้ามามีบทบาทแทนที่ระบบวิทยุควบคุมเกือบทั้งประเทศ ประกอบกับผู้ชมสนใจและมีความต้องการมากกว่า เนื่องจากมีทั้งภาพและเสียง รัฐบาลมองเห็นความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านนี้มากจึงจัดให้ใช้ช่อง NBT เป็นช่องเพื่อการศึกษาและสารคดี และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มในช่อง UHF อีกด้วย ย่อมแสดงให้เห็นว่าควรส่งเสริมระบบโทรทัศน์ทางการศึกษาให้มากขึ้น มหาวิทยาลัยเปิด เช่น มหาวิทยาลัยรามคำแหงหรือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ก็ใช้ระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษา และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในระบบการเรียนการสอน คือการศึกษานอกโรงเรียน(กศน.) ที่ใช้ดาวเทียมไทยคมส่งภาพจากศูนย์กลางไปยังหน่วยการศึกษาต่างๆทั่วประเทศของกศน. เพื่อให้การเรียนการสอนสมบูรณ์ในรูปแบบสื่อประสม ซึ่งนับได้ว่าการนำระบบนี้มาใช้จะช่วยให้การศึกษาเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้น 
     2.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ คือ ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ถูกสร้างขึ้นให้ทำหน้าที่ในการรับข้อมูล ประมวลผลข้อมูลและนำเสนอข้อมูลตามที่ผู้ใช้ต้องการ โดยทั่วไปคอมพิวเตอร์มีคุณสมบัติหลัก 5 ประการคือ 
      2.1 รับคำสั่งเข้าและส่งผลออก 
      2.2 คำนวณ 
      2.3 เปรียบเทียบ 
      2.4 มีหน่วยความจำได้มาก สามารถดึงข้อมูลได้ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ได้ 
      2.5 มีความรวดเร็ว 
     3.เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ทำให้สามารถเชื่อมโยงการทางานคอมพิวเตอร์ร่วมกันได้ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได้แก่ 
      3.1เครือข่ายเฉพาะที่ หรือเครือข่ายท้องถิ่น หรือเครือข่ายะยะไกล(Local Area Network-LAN) เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ไม่มากนักมักอยู่ในอาคารหลังเดียวหรืออาคารละแวกเดียวกันเท่านั้น 
      3.2เครือข่ายบริเวณกว้าง(Wide Area Network-WAN) เป็นเครือข่ายที่มีคอมพิวเตอร์กระจายกว้างวางทั่วประเทศ ระบบนี้ช่วยให้สำนักงานในจังหวัดติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกับสำนักงานใหญ่ที่อยู่ในเมืองหลวงได้ ระบบนี้เป็นที่นิยมได้แก่ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
     4. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ เป็นแนวคิดที่นำระบบเครือข่ายใช้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์สำนักงานใหญ่ เช่น ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ระบบประชุมทางไกล 
     5. เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นระบบประมวลผลข้อมูลในลักษณะต่างๆ เพื่อช่วยในการจัดการและบริหารงาน 
     6. ระบบมัลติมีเดีย เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และข้อความเข้าด้วยกัน โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการแสดงผล นำไปประยุกต์ใช้ในการสอน เช่นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
     สรุป เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อการศึกษาอย่างมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารโทรคมนาคมมีบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนาการศึกษา ซึ่งเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานสารสนเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นับตั้งแต่การผลิต การจัดเก็บ การประมวลผล การเรียกใช้ การสื่อสารสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนและใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่
 
  Today, there have been 1 visitors (2 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=